قیمت خودرو امروز 91/12/08

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۶ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰...

قیمت خودرو امروز 91/12/07

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۶ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰...

فعلا خودرو نخرید

جهان: ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی  مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با بوتیا درباره افزایش قیمت خودرو گفت: در شب عید یک بازار کاذب وجود دارد و عده‌ای افراد سودجو هستند که می‌خواهند...

قیمت خودرو امروز 91/12/06

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۶ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰...

قیمت خودرو امروز 91/12/05

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۶ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰...

قیمت خودرو امروز 91/12/02

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار     ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰     ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰     ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ...

قیمت خودرو امروز 91/11/29

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۶ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰...

قیمت خودرو امروز 91/11/28

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۶ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰...

قیمت روز خودرو 91/11/25

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۶ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰...

قیمت روز خودرو 91/11/24

قیمت روز خودرو 91/11/24

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۶ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰...

قیمت روز خودرو 91/11/22

نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۶ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰...

قیمت روز خودرو 91/11/21

نام کارخانه     نام خودرو       قیمت نمایندگی      قیمت بازار   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰   ايران...

قیمت روز خودرو 91/11/19

نام خودرو قیمت نمایندگی    قیمت بازار   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰   ايران خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۶ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰  ...

آخرین قیمت خودرو در بازار

اقتصاد ایران آنلاین:   اتومبيل کمترین بیشترین ۴۰۵نمايندگي/ تومان ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ ۴۰۵بازار/ تومان ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۷ دنده اتوماتيک نمايندگي/ تومان ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ ۲۰۷ دنده اتوماتيک  بازار/ تومان ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶ صندوق دار V20  نمايندگي/ تومان ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ ۲۰۶ صندوق دار V20  بازار/ تومان...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي