زیباترین دلنوشته تنهایی

زیباترین دلنوشته تنهایی

زیباترین دلنوشته تنهایی   من به آمار زمین مشکوکم تو چطــــــــــور؟ اگر این سطح پر از آدمهاســـــــــــــــــــــت پس چرا این همه دلها تنهاســـــــــــــــت؟ بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست چه کسی تنها نیست؟...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي