علت شیعه شدن ایرانیان چه بود؟

علت شیعه شدن ایرانیان چه بود؟

حتما شما فکر می کنید که ما ایرانیان باید زرتشتی می شدیم تا شیعی. اما واقعا علت شیعه شدن ایرانیان چه بود؟ گهر در این بخش در همین مورد صحبت می کند. علت شیعه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي