یک معمای ریاضی جالب

یک معمای ریاضی جالب

یک معمای ریاضی جالب   معما : هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟ توجه کنید: هر یک از دایره ها نمایانگر...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي