تعبیر خواب ابریشم

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر ابریشم سفید ببیند ، نفعی عایدش خواهد شد اگر ابریشم زرد ببیند ، بیم بیماری و مریضی می رود اگر ابریشمی داشت و مفقود شد ،...

تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر در رویای ابروها را کامل و بدون عیب و نقص ببیند ، زینت و آراستگی دینش به کمال باشد و دیدنداری در حق او تمام است...

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق تعبیر ابر بر نه وجه است :حکمت ریاست پادشاهی رحمت پرهیزکاری عذاب قحطی بلا فتنه تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر ببیند ابر در هوا...

تعبیر خواب آب خنک

تعبیر خواب آب خنک

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب خنک لوک اویتنهاو می گوید : آب خنک : خوشبختی و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي