تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

برای تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه و نظر مفسران تعبیر خواب درباره شنا کردن و تفاسیر مختلف آن به رویای خود معنا بخشید و معنی خواب خود را بدانید… تعبیر خواب شنا کردن...

تعبیر خواب تاس ، خواب تاس دیدن

تعبیر خواب تاس ، خواب تاس دیدن

تعبیر خواب تاس و یا تعبیر دیدن تاس در خواب محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می کرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد....

تعبیر خواب آب زلال

تعبیر خواب آب زلال

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب زلال   علامه مجلسی ( ره) گوید: بسیار شده که آب زلال بخواب دیدیم و به دانشی رسیدیم   لوک اویتنهاو می گوید : پیام خواب آب...

تعبیر خواب آب دادن

تعبیر خواب آب دادن

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب دادن ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و...

تعبیر خواب آب دریا

تعبیر خواب آب دریا

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب دریا   یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب دریا فراخی روزی بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر...

تعبیر خواب آب دهان

تعبیر خواب آب دهان

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب دهان   محمد بن سیرین گوید: اگر بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید که او را حلال نباشد و اگر بیند که در مسجد آب دهان می...

تعبیر خواب آب خروشان

تعبیر خواب آب خروشان

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب خروشان منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل...

تعبیر خواب آب خنک

تعبیر خواب آب خنک

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب خنک لوک اویتنهاو می گوید : آب خنک : خوشبختی و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه...

تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب خوردن محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از آب صاف خوشگواری بسیار خورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معشیت وی خوش بود. و اگر...

تعبیر خواب آب جاری

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب جاری تام چت ویندرا گوید: اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیر ش رسیدن به آرامش در زندگی است   این خواب عاقبت خوشی را...

تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب چشمه لوک اویتنهاو می گوید : آبی که از زمین میجوشد : یک خوشحالی غیرمنتظره این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید...

تعبیر خواب آب برداشتن

تعبیر خواب آب برداشتن

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب برداشتن لوک اویتنهاو می گوید : آب برداشتن : خبر آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آب...

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب بینی حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و...

تعبیر خواب آب تیره

تعبیر خواب آب تیره

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب تیره تام چت ویندرا گوید: اگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد  ...

تعبیر خواب آب ایستاده

تعبیر خواب آب ایستاده

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب ایستاده یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست منوچهر مطیعی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي