X بستن تبلیغات
تعبیر خواب بادبزن ، خواب باد بزن دیدن

تعبیر خواب بادبزن ، خواب باد بزن دیدن

تعبیر خواب بادبزن و یا تعبیر دیدن باد بزن در خواب تعبیر خواب بادبزن آنلی بیتون می‌گوید: دیدن بادبزن در خواب، علامت آن است که در آینده نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست...

تعبیر خواب آهنگ و رقصیدن  ، خواب رقصیدن دیدن

تعبیر خواب آهنگ و رقصیدن ، خواب رقصیدن دیدن

تعبیر خواب آهنگ و رقصیدن و یا تعبیر دیدن آهنگ و رقصیدن در خواب آهنگ و موسیقی در رویا به معنای نواختن احساسات نامحسوس و نیروهای درون ما، وقوف و ادراکی که تعریف آن...

تعبیر خواب آمبولانس  ، خواب آمبولانس دیدن

تعبیر خواب آمبولانس ، خواب آمبولانس دیدن

تعبیر خواب آمبولانس و یا تعبیر دیدن آمبولانس در خواب تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا آورده است که: اکثر رویاهایی که در آن‌ها آمبولانس دیده می‌شود شامل احساساتی نسبت به امور ناگهانی،...

تعبیر خواب تب ، خواب تب دیدن

تعبیر خواب تب ، خواب تب دیدن

تعبیر خواب تب و یا تعبیر دیدن خواب تب کردن در خواب های ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار...

تعبیر خواب تاس ، خواب تاس دیدن

تعبیر خواب تاس ، خواب تاس دیدن

تعبیر خواب تاس و یا تعبیر دیدن تاس در خواب محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می کرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد....

تعبیر خواب پینه دوز

تعبیر خواب پینه دوز

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پینه دوز در خواب های ما به دو نوع ممکن است دیده شود. اول پینه دوز حشره ای است از قاب بالان که برعکس حشرات دیگر مفید...

تعبیر خواب پست

تعبیر خواب پست

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و امید. انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت یا باجه پست...

تعبیر خواب بادیه

تعبیر خواب بادیه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بادیه دو معنی دارد. یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مایعات را در آن می ریزند. در مورد نخست...

تعبیر خواب آب دادن

تعبیر خواب آب دادن

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب دادن ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و...

تعبیر خواب آب دریا

تعبیر خواب آب دریا

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب دریا   یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب دریا فراخی روزی بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر...

تعبیر خواب آب جاری

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب جاری تام چت ویندرا گوید: اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیر ش رسیدن به آرامش در زندگی است   این خواب عاقبت خوشی را...

تعبیر خواب آب برداشتن

تعبیر خواب آب برداشتن

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب برداشتن لوک اویتنهاو می گوید : آب برداشتن : خبر آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آب...

فال روزانه سه شنبه ۲۰ فروردین ۹۲

فال روزانه سه شنبه ۲۰ فروردین ۹۲

فروردین: امروز شما بیشتر از همیشه از درون خود آگاهی دارید چرا که ماه کامل نشان شما مانند یک آیینه عمل می‌کند. اما برای تان سخت است که آنچه را که می‌دانید توصیف کنید به...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي