تعبیر خواب کفش ، تعبیر دیدن کفش در خواب

تعبیر خواب کفش ، تعبیر دیدن کفش در خواب

تعبیر خواب کفش و یا تعبیر دیدن کفش در خواب دیدن کفش را در خواب معبرین اسلامی به زن تعبیر کرده‌اند. درواقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است. اگر...

تعبیر خواب پاشنه

تعبیر خواب پاشنه

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین پاشنه پا درخواب، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند. اگر بیند که پاشنه پای او بشکست، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي