تعبیر خواب ناراحتی ، تعبیر ناراحتی در خواب

تعبیر خواب ناراحتی ، تعبیر ناراحتی در خواب

تعبیر خواب ناراحتی  و یا تعبیر ناراحتی در خواب دیدن غم و اندوه در خواب بیانگر شادی در زندگی بیداری و بر خلاف آن دیدن شادمانی و خوشحال بودن در خواب نشانه ناراحتی و...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي