تعبیر خواب اسباب بازی

تعبیر خواب اسباب بازی

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب به شکل اسباب بازی اعم از عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می یابند. عروسک بی اعتقادی و...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي