تعبیر خواب پست

تعبیر خواب پست

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و امید. انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت یا باجه پست...

تعبیر خواب پاسبان

تعبیر خواب پاسبان

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر...

تعبیر خواب بوتیمار

تعبیر خواب بوتیمار

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر بیند بوتیمار رابگرفت، دلیل که به قدر آن از زن مال و روزی یابد. اگر دید بوتیمار را بکشت و از گوشت وی بخورد، دلیل که...

تعبیر خواب بازوبند

تعبیر خواب بازوبند

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین بازوبند زرین، اگر بیند که در بازو داشت، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد.اگر بازوبند سیمین داشت، دلیل که...

تعبیر خواب بارانداز در بندر

تعبیر خواب بارانداز در بندر

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بارانداز محوطه ای است از بندر که آنجا بارها را از کشتی به خشکی می آورند و از همان نقطه بار کامیون ها یا قطار و راه...

تعبیر خواب بادیه

تعبیر خواب بادیه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بادیه دو معنی دارد. یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مایعات را در آن می ریزند. در مورد نخست...

تعبیر خواب ایوان

تعبیر خواب ایوان

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما...

تعبیر خواب انگشتانه

تعبیر خواب انگشتانه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی انگشتوانه یا انگشتونه جسمی فلزی است که برای دوخت و دوز بر سر انگشت می کنند تا انتهای سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع...

تعبیر خواب انگبین

تعبیر خواب انگبین

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق خوردن انگبین درخواب بر سه وجه است. اول: روزی حلال، دوم: منفعت، سوم: کام دل یافتن . و ترانگبین روزی بود که بی منت بدو رسد ....

تعبیر خواب افیون

تعبیر خواب افیون

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین دیدن افیون به خواب، دلیل بر غم و اندیشه و خوردن وی، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت نماید.

تعبیر خواب اسفند یا اسپند

تعبیر خواب اسفند یا اسپند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می...

تعبیر خواب استر

تعبیر خواب استر

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین . چون استر درخواب بیند، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود، نیک بود. اگر بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که...

تعبیر خواب استخوان

تعبیر خواب استخوان

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال، دوم: خویشان، سوم: فرزند، چهارم: قیم خانه، پنجم: مال، ششم: برادران، هفتم: یار و انباز بود....

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند. استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی کند مگر آبی که درون...

تعبیر خواب اسپندان

تعبیر خواب اسپندان

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر اسپندان دید، دلیل غم بود. اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند کسی اسپندان بدو داد،...

تعبیر خواب اسباب بازی

تعبیر خواب اسباب بازی

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب به شکل اسباب بازی اعم از عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می یابند. عروسک بی اعتقادی و...

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر ببیند بر اسبی برهنه سوار است ، فعلی را مرتکب می شود که گناه بسیار دارد اگر ببیند اسب برهنه ای رام او شد ، دلالت...

تعبیر خواب اژدها

تعبیر خواب اژدها

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر ببیند اژدهایی را صاحب شده است ، منظور از اژدها مار بزرگ است ، با بزرگان و افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می کند...

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن اره در خواب بر سه وجه است : فرزند خواهر یا برادر شریک تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر در خواب ببیند درختی را...

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي