تعبیر خواب آب خنک

تعبیر خواب آب خنک

تعبیر خواب حرف آ -تعبیر خواب آب خنک لوک اویتنهاو می گوید : آب خنک : خوشبختی و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه...

تعبیر خواب آب ایستاده

تعبیر خواب آب ایستاده

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب ایستاده یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست منوچهر مطیعی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي