متن نامه اعتراضی به خاطر اپیلاسیون کامل بدن !

متن نامه اعتراضی به خاطر اپیلاسیون کامل بدن !

به دنبال درج خبری در سایت محلی قزوین مبنی بر اعتراض به وضعیت خانمها در آریشگاههای قزوین در این پست متن نامه اعتراضی به خاطر اپیلاسیون کامل بدن ! را قرار داده ایم. با...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي