مهمان خطرناک و جدید جیب کودکان و دختران ایرانی

مهمان خطرناک و جدید جیب کودکان و دختران ایرانی

قدس آنلاین:  استعمال دخانیات را بسیاری از کارشناسان امور اجتماعی زمینه ورود فرد به استعمال دودهای به اصطلاح سنگین تر ودرنهایت اعتیاد میدانند درهمین راستا عمده این کارشناسان نسبت به رواج استعمال دخانیات میان جوانان...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي