در مجموعه اگر بخواهیم این دو روش دریافت سرویس تاکسی اسنپ با یکدیگر مقایسه کنیم، هر کدام مزایا و معایبی دارند و استفاده از هرکدام به شرایط کاربر بستگی دارد.