نشانه های ظهور امام زمان (عج)

وقت ظهور آن حضرت معلوم نيست ، و حتى مطابق روايات كسانى كه وقت ظهور را تعيين كنند، دروغگو شمرده شده اند. (۱)

ولى نشانه هايى به عنوان علائم در روايات بسيار آمده كه مربوط به مدت اندكى قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهور است ، اين نشانه ها بسيار زيادند كه معروفترين و جامعترين آنها اين است كه هرج و مرج در همه چيز دنيا مشهود مى گردد.

سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد گردد. (۲)

نشانه های ظهور امام زمان (عج)

اين موضوع در ضمن يك روايت جامع بطور مشروح بيان شده و امام صادق عليه السلام آن را در ۱۱۹ ماده بيان كرده است و اينك ترجمه روايت :

حضرت امام صادق عليه السلام به يكى از يارانش فرمود :

۱. هرگاه ديدى : حق بميرد و طرفدارنش نابود شوند.
۲. و ديدى كه : ظلم همه جا را گرفته.
۳. و ديدى كه : قرآن فرسوده شده و درست معنى نمى شود.
۴. و ديدى كه : دين همچون ظرف تو خالى و بى محتوا شده است .
۵. و ديدى كه : طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
۶. و ديدى كه : كارهاى بد آشكار شده و از آن نهى نمى شود و بدكاران بازخواست نمى شوند.
۷. و ديدى كه : چنان فسق و فجور آشكار شده كه مردان به مردان و زنان به زنان اكتفاء مى كنند.
۸. و ديدى كه : افراد با ايمان سكوت كرده و سخنشان را نمى پذيرند.
۹. و ديدى كه : شخص بدكار ، دروغ گويد و كسى دروغ و نسبت نارواى او را رد نمى كند.
۱۰. و ديدى بچه ها ، بزرگان را تحقير كنند.
۱۱.و ديدى كه : قطع پيوند خويشاوندى شود.
۱۲. و ديدى كه : بدكار را ستايش كنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد.
۱۳. و ديدى نوجوانان پسر ، همان كنند كه زنان مى كنند.
۱۴. و ديدى كه : زنان با زنان ازدواج نمايند.
۱۵. و ديدى كه : مداحى دروغين از اشخاص ، زياد شود.
۱۶. و ديدى كه : انسانها اموال خود را در غير اطاعت خدا مصرف مى كنند و كسى مانع نمى شود.
۱۷. و ديدى كه : افراد با ديدن كار و تلاش نامناسب مؤمنين ، به خدا پناه مى برند.
۱۸. و ديدى كه : همسايه به همسايه خود اذيت مى كند و از آن جلوگيرى نمى شود.
۱۹. و ديدى كه : كافر به خاطر سختى مؤمن ، شاد است .
۲۰. و ديدى كه : شراب را آشكارا مى آشامند و براى نوشيدن آن كنار هم مى نشينند و از خداوند متعال نمى ترسند.
۲۱. و ديدى : كسى كه امر به معروف مى كند خوار و ذليل است.
۲۲. و ديدى آدم بدكار در آنچه آن را خدا دوست ندارد ، نيرومند و مورد ستايش است.
۲۴. و ديدى راه نيك بسته و راه بد باز است.
۲۵. و ديدى خانه كعبه تعطيل شده ، و به تعطيلى آن استوار داده مى شود.
۲۶. و ديدى كه : انسان به زبان مى گويد ولى عمل نمى كند.
۲۷. و ديدى كه : مردان از مردان و زنان از زنان لذت مى برند. (يا مردان خود را براى مردان ، و زنان خود را زنان فربه مى كنند).
۲۸. و ديدى كه : زندگى مرد از راه لواط و زندگى زن از راه زنا تامين مى شود.
۲۹. و ديدى كه : زنان همچون مردان براى خود مجالس (نامشروع) تشكيل مى دهند.
۳۰. و ديدى كه : در ميان فرزندان “عباس” ، كارهاى زنانگى به وجود آيد.
۳۱. و ديدى كه : زن براى زنا با مردان ، با شوهر خود همكارى كمك مى كنند.
۳۲. و ديدى كه : بيشترين مردم و بهترين خانه ها كه زنان را بر بدكارى كمك مى كنند.
۳۳. و ديدى كه : مؤمن ، خوار و ذليل شمرده شود.
۳۴. و ديدى كه : بدعت و زنا آشكار شود.
۳۵. و ديدى مردم به شهادت ناحق اعتماد كنند.
۳۶. و ديدى كه : حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.
۳۷. و ديدى كه : دين براساس ميل اشخاص معنى شود و كتاب خدا و احكامش تعطيل گردد.
۳۸. و ديدى كه : جرئت بر گناه آشكار شود و ديگر كسى براى انجام آن منتظر تاريكى شب نگردد.
۳۹. و ديدى که : مؤمن نتواند نهى از منكر كند مگر در قلبش.
۴۰. و ديدى كه : ثروت بسيار زياد در راه خشم خدا خرج گردد.
۴۱. و ديدى كه : سردمداران به كافران نزديك شوند و از نيكوكاران دور شوند.
۴۲. و ديدى كه : واليان در قضاوت رشوه بگيرند.
۴۳. و ديدى كه : پست هاى مهم واليان براساس مزايده است نه براساس ‍ شايستگى.
۴۴. و ديدى كه : مردم را از روى تهمت و يا سوءظن بكشند.
۴۵. و ديدى كه : مرد به خاطر همبسترى با همسران خود مورد سرزنش قرار گيرد.
۴۶. و ديدى كه : مرد از بدكارگى همسرش نان مى خورد.
۴۷. و ديدى كه : زن بر شوهر نيست انجام مى دهد ، و به شوهرش خرجى مى دهد.
۴۸. و ديدى كه : مرد همسر و كنيزش را كرايه مى دهد و به غذاى پست (كه از اين راه بدست مى آورد) خشنود است.
۴۹. و ديدى كه : سوگندهاى دروغ به خدا بسيار گردد.
۵۰. و ديدى كه : آشكارا قمار بازى مى شود.
۵۱. و ديدى كه : مشروبات الكلى بطور آشكار بدون مانع خريد و فروش ‍ مى شود.
۵۲. و ديدى كه : زنان مسلمان خود را به كافر مى بخشند.
۵۳. و ديدى كه : كارهاى زشت آشكار شده و هر كس از كنار آن مى گذرد مانع آن نمى شود.
۵۴. و ديدى كه : مردم محترم ، توسط كسى كه مردم از سلطنتش ترس دارند ، خوار شوند.
۵۵. و ديدى كه : نزديكترين مردم به فرمانداران آنانى هستند كه به ناسزاگوئى به ما خانواده عصمت عليهم السلام ستايش شوند.
۵۶. و ديدى كه : هر كس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و شهادتش ‍ را قبول نمى كنند.
۵۷. و ديدى كه : در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همديگر رقابت كنند.
۵۸. و ديدى كه : شنيدن سخن حق بر مردم سنگين است ولى شنيدن باطل برايشان آسان است.
۵۹. و ديدى كه : همسايه از ترس زبان بد همسايه ، او را احترام مى كند.
۶۰. و ديدى كه : حدود الهى تعطيل شود و طبق هوى و هوس عمل شود.
۶۱. و ديدى كه : مسجدها طلاكارى (زينت داده) شود.
۶۲. و ديدى كه : راستگوترين مردم نزد آنها مفتريان دروغگو است.
۶۳. و ديدى كه : بدكارى آشكار شده و براى سخن چينى كوشش مى شود.
۶۴. و ديدى كه : ستم و تجاوز شايع شده.
۶۵. و ديدى كه : غيبت ، سخن خوش آنها گردد، و بعضى بعض ديگر را به آن بشارت دهند.
۶۶. و ديدى كه : حج و جهاد براى خدا نيست.
۶۷. و ديدى كه : سلطان به خاطر كافر ، شخص مؤمن را خوار كند.
۶۸. و ديدى كه : خرابى بيشتر از آبادى است.
۶۹. و ديدى كه : معاش انسان از كم فروشى بدست مى آيد.
۷۰. و ديدى كه : خونريزى آسان گردد.
۷۱. و ديدى كه : مرد بخاطر دنيايش رياست مى كند.
۷۲. و ديدى كه : نماز را سبك شمارند.
۷۳. و ديدى كه : انسان ثروت زيادى جمع كرده ولى از آغاز آن تا آخر زكاتش ‍ را نداده است.
۷۴. و ديدى كه : قبر مرده ها را بشكافند و آنها را اذيت كنند.
۷۵. و ديدى كه : هرج و مرج بسيار است.
۷۶. و ديدى كه : مرد روز خود را مستى به شب مى رساند و شب خود را نيز به همين منوال به صبح برساند و هيچ اهميتى به برنامه مردم ندهد.
۷۷. و ديدى كه : با حيوانات آميزش مى شود.
۷۸. و ديدى كه : مرد به مسجد (محل نماز) مى رود وقتى برمى گردد لباس در بدن ندارد (لباسش را دزديده اند).
۷۹. و ديدى كه : حيوانات همديگر را بدرند.
۸۰. و ديدى كه : دلهاى مردم ، سخت و ديدگانشان خشك و ياد خدا برايشان گران است.
۸۱. و ديدى كه : بر سر كسبهاى حرام آشكارا ، رقابت كنند.
۸۲. و ديدى كه : نماز خوان براى خودنمائى نماز مى خواند.
۸۳. و ديدى كه : فقيه براى دين ، فقه نمى آموزد و طالب حرام ، ستايش و احترام مى گردد.
۸۴. و ديدى كه : مردم در اطراف قدرتمندانند.
۸۵. و ديدى كه : طالب حلال ، مذمت و سرزنش مى شود و طالب حرام ستايش و احترام مى گردد.
۸۶. و ديدى كه : در مكه و مدينه كارهائى مى كنند كه خدا دوست ندارد و كسى از آن جلوگيرى نمى كند، و هيچ كس بين آنها و كارهاى بدشان مانع نمى شود.
۸۷. و ديدى كه : آلات موسيقى و لهو در مدينه و مكه آشكار گردد.
۸۸. و ديدى كه : مرد سخن حق گويد و امر به معروف و نهى از منكر كند ولى ديگران او را از اين كار بر حذر مى دارند.
۸۹. و ديدى كه : مردم به همديگر نگاه مى كنند ، (به اصطلاح چشم و هم چشمى مى كنند) و از مردم بدكار پيروى نمايند.
۹۰. و ديدى كه : راه نيك خالى و راه رونده ندارد.
۹۱. و ديدى كه : مرده را مسخره كنند و كسى براى او اندوهگين نشود.
۹۲. و ديدى كه : سال به سال بدعت و بديها بيشتر شود.
۹۳. و ديدى كه : مردم و جمعيتها جز از سرمايه داران پيروى نكنند.
۹۴. و ديدى كه : به فقير چيزى دهند كه برايش بخندند ولى در راه غير خدا ترحم كنند.
۹۵. و ديدى كه : علائم آسمانى آشكار شود و كسى از آن نگران نشود.
۹۶. و ديدى كه : مردم مانند حيوانات در انظار يكديگر عمل جنسى بجا مى آورند و كسى از ترس مردم از آن جلوگيرى نمى كند.
۹۷. و ديدى كه : انسان در راه غير خدا بسيار خرج كند ولى در راه خدا از اندك هم مضايقه دارد.
۹۸. و ديدى كه : عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هيچ احترامى براى آنها قائل نيستند ، بلكه نزد فرزند از همه بدترند.
۹۹. و ديدى كه : زنها بر مسند حكومت بنشينند ، و هيچ كارى جز خواسته آنها پيش نرود.
۱۰۰. و ديدى كه : پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد ، و پدر و مادرش را نفرين كند و از مرگشان شاد گردد.
۱۰۱. و ديدى كه : اگر روزى بر مردى بگذرد ولى او در آن روز گناه بزرگى مانند بدكارى ، كم فروشى ، و زشتى انجام نداده ، ناراحت است.
۱۰۲. و ديدى كه : قدرتمندان ، غذاى عمومى مردم را احتكار كنند.
۱۰۳. و ديدى كه : اموال حق خويشان پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم (خمس) در راه باطل تقسيم گردد و با آن قماربازى و شرابخوارى شود.
۱۰۴. و ديدى كه : به وسيله شراب ، بيمار را مداوا كنند و براى بهبودى بيمار آن را تجويز نمايند.
۱۰۵ و ديدى كه : مردم در مورد امر به معروف و نهى از منكر و ترك دين بى تفاوت و يكسانند.
۱۰۶. و ديدى كه : سر و صداى منافقان بر پا است ولى سر و صداى حق طلبان خاموش است.
۱۰۷. و ديدى كه : براى اذان و نماز مزد مى گيرند.
۱۰۸. و ديدى كه : مسجدها پر است از كسانى كه از خدا نترسند و غيبت هم نمايند.
۱۰۹. و ديدى كه : شرابخوار مست ، پيش نماز مردم شود.
۱۱۰. و ديدى كه : خورندگان اموال يتيمان ستوده شوند.
۱۱۱.و ديدى كه : قاضيان برخلاف دستور خداوند قضاوت كنند.
۱۱۲. و ديدى كه : استانداران از روى طمع ، خائنان را امين خود قرار دهند.
۱۱۳. و ديدى كه : فرمانروايان ، ميراث (مستضعفان) را در اختيار بدكاران از خدا بى خبر قرار دهند.
۱۱۴. و ديدى كه : بر روى منبرها از پرهيزكارى سخن مى گويند ولى گويندگان آن پرهيزكار نيستند.
۱۱۵. و ديدى كه : صدقه را با وساطت ديگران بدون رضاى خدا و به خاطر درخواست مردم بدهند.
۱۱۶. وقتى كه ديدى : وقت (اول) نمازها را سبك بشمارند.
۱۱۷. و ديدى كه : هم و هدف مردم ، شكم و شهوتشان است.
۱۱۸. و ديدى كه : دنيا به آنها روى كرده
۱۱۹. و ديدى كه : نشانه هاى برجسته حق ، ويران شده است ، در اين وقت خود را حفظ كن و از خدا بخواه كه از خطرات گناه نجاتت بدهد…

 

 

 

گردآوری: گروه خبر گهر

 

منبع: افکار نیوز

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه