مطالب پيشنهادي

لیست قیمت آهن آلات مرداد ۹۷

تاريخ : 11 آگوست
بازديد : 3094

با افزایش قیمت ارز در کشور قیمت آهن آلان به طور چشمگیری افزایش یافته که به واسطه آن قیمت خرید مسکن و همچنین اجاره بها هم افزایش یافته است.

AHAN PRICE 250x250 لیست قیمت آهن آلات مرداد 97

لیست قیمت آهن آلات مرداد ۹۷

تیر آهن

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۵۷۷,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۷۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۸۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۹۸۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۱,۲۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۱,۴۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۱,۶۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۱,۹۴۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۲,۵۴۵,۰۰۰

میلگرد

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۴,۸۵۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۴,۵۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۴,۳۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۴,۳۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۴,۵۰۰

پروفیل

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۴,۹۶۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۵,۰۶۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۵,۰۲۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۵,۰۲۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۵,۰۷۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۵,۰۷۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۵,۱۲۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۴,۹۶۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۴,۹۶۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۴,۹۶۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۴,۹۶۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۵,۰۴۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۵,۰۴۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۴,۹۶۰
ناودانی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۴,۶۲۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۴,۴۳۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۴,۴۳۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۴,۴۳۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۴,۵۷۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۴,۵۷۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵۴,۸۳۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰۴,۸۳۰
صفحه ستون
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۳,۹۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۳,۹۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۳,۹۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۳,۹۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۴,۱۸۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۴,۱۸۰
نبشی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۴,۴۵۰
ورق سیاه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۵,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۴,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۴,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۴,۲۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۴,۲۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۴,۲۵۰
تسمه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۴,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۴,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۴,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۴,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۴,۳۰۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۴۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۱۵۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۶,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۷,۰۰۰

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي