داغ ترین اس ام اس های عاشقانه و احساسی

داغ ترین اس ام اس های عاشقانه و احساسی

داغ ترین اس ام اس های عاشقانه و احساسی
داغ ترین اس ام اس های عاشقانه و احساسی

گاهی بايد به دور خوديک ديوار تنهايی کشيد
نه برای اينکه ديگران را از خودت دور کنی
بلکه ببينی چه کسی برای ديدنت
ديــوار را خراب می کند…

ژان پل سارتر

************************
*************

دنیـا پـر از آدم هایـی سـت کـه
یکـی را دوسـت مـی دارنـــــــد…
امـا با کسـی دیگـر زنــدگـی مـی کـنند !

لوئیس بونوئل

************************
*************

 

در مـدارس بـه مـا مـی آمـوزند كـه حـق همـواره پيـروز مـی شـود

و جنايـت مـدت درازی پنهـان نمـی مـاند ؛
امـا مـن بـا دليـل عكـس ايـن نظـر را ثابـت مـی كنـم !

جـــك لنـــدن

************************
*************

دوستـان خـود را از بيـن طبـقه فقـرا برگزينيـد

چـه صميـميت در قلـوب آنهـا بيشتـر حكمفـرماسـت .

فرانســوا لاروشفوکـــو

************************
*************

پـی بـردن بـه اسـرار اتـم بـرای مـن آسانتـر از

درك نهـان داشـته هـای درونـی يـك زن اســت !

آلبـــرت انيشــــتين

************************
*************

آتـش بـدون دود نمـی شـود …
جـوان بـدون گـناه .

نــادر ابراهیــمی

************************
*************

بـا مشـاهده يـك در ، بـی درنـگ

لـزوم ديـوارها احسـاس مـی شـود .
آيـا بـا مشـاهده يـك ديـوار هـم ، بـه هـمان انـدازه لـزوم

يـك در را احسـاس مـی كـنيم ؟

احمـــد شاملـــو

************************
*************

آرامـش مـدام نـیز کسـل کـننده اسـت ، گاهـی طـوفان لازم اسـت .

فـــردریش نیچـــه

************************
*************

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر
هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد،
آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت !

بهومیل هرابال

************************
*************

نويسـندگی مسـتلزم داشـتن اطـلاع و اسـتعداد اسـت ، امـا سياسـت نـه دانـش مـی خواهـد

و نـه اسـتعداد ؛ كافـی اسـت كـه مـرد سياسـی فقـط پـررو باشـد .

اســـكا روايلـــد

************************
*************

مـن عمـرم را بـا نـگاه کـردن در چشـم مـردم گذرانـده ام!
چشـم تنـها جـای بـدن اسـت کـه شـاید هنـوز روحـی در آن باقـی باشـد.

ژوزه ســـــاراماگو

************************
*************

برای حفظ تعادل،
همیشه باید در حرکت باشی…!

آلبرت انیشتین

************************
*************

بدترین حالت ماجرا این است که
طاقتمان تمام شود و به روی خودمان نیاوریم
و تا زمان مرگ ادامه دهیم …

خیلی ها اینطور زندگی می کنند .
دست اندازِ کم طاقتی را رد کرده اند
و افتاده اند توی سرازیری عادت … !

اوریانا فالاچی

************************
*************

اگر به این می اندیشی که
دیگران چگونه به تو می اندیشند،
یا از دیگران می ترسی، یا خودت را باور نداری!

محمود دولت آبادی

************************
*************

وقتی دری بسته می شود ،در دیگری باز می شود ،
ولی آنقدر با تاسف به درهای بسته نگاه میکنیم
که از درهای باز شده غافل می مانیم !

وینستون چرچیل

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه