تعبیر خواب پشت

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
پشت به خواب ديدن بر دوازده وجه است.
اول: قوت، دوم: برادر ديني، سوم: يار، چهارم: پادشاه، پنجم: وزير، ششم: حجت، هفتم: پدر، هشتم: برادر، نهم: پسر، دهم: مال، يازدهم: ياري دادن، دوازدهم: جد پدر. و معبران گفته اند: ديدن پشت، كافران را ايمان بود و فاسقان را توبه و جادو را اسلام و منافق اخلاص.

.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
پشت در خواب ديدن، مردي بود كه از او قوت و ياري و پناه طلبد. اگر بيند پشت او بشكست، دليل است آن كس كه پشت و پناه او بود، از دنيا رحلت كند. اگر بيند كه زخمي به پشت او رسيده، دليل است كه رنجي و آفتي بر كسي رسد كه پشت و استظهار او بود.

.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
مهره هاي پشت او، قوت و فرزند بود و هر صلاح و فساد كه در مهره هاي پشت بود، تاويلش بر قوه و فرزندان بيننده خواب رسد. اگر بيند كه پشت او درشت و با قوت بود، دليل است كه او را فرزندي به تن قوي و دانا و عاقل بود. اگر بيند چيزي بر پشت گرفت، دليل كه به قدر آن گراني و غم و اندوه به وي رسد. اگربيند كه مرده بر پشت گرفت، دليل است كه مونت كسان مرده به وي است. اگر بيند پشت وي برگشت، دليل است كه حال او بد شود.

.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
پشت، در خواب فرزند و برادر است و چنان چه بيننده خواب فرزند و برادر نداشته باشد دوست است. ما طبق معمول به فرزندان خويش دلبستگي اميد وارانه اي داريم و چنين مي انگاريم که در سنين پيري فرزند پشت و پناه است همين طور برادر که بعد از پدر و مادر به انسان از هر کس ديگر نزديک تر و به طور طبيعي و غريزي صميمي تر است. چنان چه فرزند يا برادر نداشته باشيم روي دوستان خود اين طور حساب مي کنيم. اين باور درست يا نادرست هر چه هست در خواب هاي ما به صورت پشت ظاهر مي شود و شکل مي گيرد. اگر در خواب ببينيم که پشتي سالم و خوش رنگ و عضلاني و بدون لکه و خال و زگيل داريم خواب ما مي گويد که به آن سه مورد مي توانيم دل خوش و اميدوار باشيم. فرزند و برادر و دوست سالم و خوشبخت و مسروري داريم که براي بيننده خواب نيز مي تواند مفيد و موثر باشند. اگر در خواب ببينيم يا حس کنيم که پشت ما زخمي پديد آمده يا پشت ما لاغر و نحيف شده براي يکي از آن سه که گفته شد ملال و اندوهي پيش مي آيد. مهره هاي ستون فقرات که از ناحيه پشت ديده و احساس مي شوند مطلقا فرزندان هستند که قوام ما بر آن ها است و اگر فرزند نداشته باشيم برادر و دوست هستند. قوت و ضعف مهره هاي ستون فقرات از ناحيه پشت قوت و ضعف مادي و معنوي فرزندان يا برادران و دوستان است با محاسبه اتکائي که ما بر آن ها داريم و روابط بيننده خواب با ايشان که خواب در اين حالات مي گويد مي توانيم روي آن ها حساب کنيم يا نه و وضع ايشان در آينده چگونه است. مهره هاي محکم و برجسته و پر قدرت از قوت فرزندان خبر مي دهد يا برادران و دوستان که ما به ايشان نيازمند مي شويم. اگر ديديدم که باري به دوش مي کشيم و پشت ما در اثر فشار و سنگيني بار خسته شده به فرزند يا برادر و دوست خود تحميل مي کنيم و فشاري بيش از حد توانائي بر آن ها وارد مي آوريم. اگر پشت ما زگيل و زخم يا لکه ماه گرفتگي بود و اين را در خواب احساس کرديم و دانستيم که چنين چيزي بر پشت ما پيدا شده يکي از آن ها که گفته شد بيمار مي شود و اگر حس کرديم که شلاق خورده ايم و اثر شلاق باقي مانده حادثه اي براي آن ها اتفاق مي افتد که خوب نيست

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه