مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب قالی ، تعبیر دیدن قالی در خواب

تاريخ : ۲۱ مهر
بازديد : 351

تعبیر خواب قالی و یا تعبیر دیدن قالی در خواب

درباره تعبیر خواب قالی منوچهر مطیعی تهرانی (تعبیر گر معاصر) می‌گوید که بایستی بین فرش و قالی در خواب تفاوت قائل شویم زیرا تفسیر و دیدن هر کدام در خواب معنای مختلفی را به همراه دارد.
TABIR تعبیر خواب قالی ، تعبیر دیدن قالی در خواب

تعبیر خواب قالی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.
  • اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است.
  • اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است.
محمدبن سیرین گوید:
  • اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود.
  • اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود.
ابراهیم کرمانی گوید:
  • اگر درخواب بیند بر قالی کوچک نشسته بود، دلیل که عمرش کوتاه بود.
  • اگر بیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود.
  • اگر بیند قالی پیچید و به کنج خانه نهاد، دلیل است اقبال خود را به دست خود کند.
بخوانید :   دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من متن
حضرت دانیال گوید: اگر درخواب قالی را سبز و پاکیزه بیند، دلیل بر جمعیت بود در دین و دنیا. اگر قالی را در خانه دیگران بیند که انداخته بود، دلیل است سفری نماید و از آن سفر منفعت بسیار حاصل کند.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن قالی در خواب به معنای آن است که دوستان ثروتمند هنگام نیازمندی با یاری شما خواهند شتافت.
  • اگر خواب ببینید بر قالی راه می‌روید، نشانه نشاط و کامیابی است.
  • اگر دختری خواب قالی ببیند، نشانه آن است که صاحب خانه ای زیبا و خدمتکارانی خواهد شد.

تعبیر خواب دیدن قالی در اتاق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما قالی دیگری در آن گسترده است صاحب قالی هر که هست به شما سود می‌رساند و شما از او بهره‌مند می‌گردید. اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می‌گردد حتی روزی شما را می‌برد. اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن‌ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می‌یابد.

بخوانید :   تعبیر خواب تجملات ، تعبیر تجملات در خواب

تعبیر خواب قالی بافتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که قالی می‌بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می‌کند ولی اگر در قالی که می‌بافید مشاهده کنید نقش‌ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می‌آید.

تعبیر خواب قالی کهنه و محقر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته‌اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.

تعبیر خواب خرید و فروش قالی

آنلی بیتون: اگر در خواب چند قالی بخرید، دلالت بر آن دارد که سود فراوانی نصیب شما خواهد شد. اما اگر خواب ببینید چند قالی می‌فروشید، نشانه آن است که به سفری لذتبخش و سودآور خواهد رفت.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي