مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب عبا ، تعبیر دیدن عمامه در خواب

تاريخ : ۴ آبان
بازديد : 237

تعبیر خواب عبا یا تعبیر دیدن عمامه در خواب

تعبیر خواب عمامه

در کتاب آسمان و جهان جلد پنجم صفحه ۲۱۶ دیدن عمامه در خواب را نماد فرمانروایی و امیری می‌داند.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن عمامه در خواب، به جاه و مقام و اقتدار تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که عمامه‌اش به طلا تبدیل شده است، اقتدار یا جاه و مقامش را از دست می‌دهد اگر کسی در خواب ببیند که عمامه بر سر می‌گذارد، به شکوه و مقام و شهرتش در میان مردم افزوده می‌شود.
TABIR تعبیر خواب عبا ، تعبیر دیدن عمامه در خواب
حضرت یوسف گویند:
  • در خواب عمامه یا کلاه یا تاج بر سر بیند مرتبه‌اش از حد زیاده گردد و دولت یابد.
  • اگر عمامه یا کلاه از سر افتد یا ژولیده گردد مرتبه‌اش ناقص گردد و هر گاه باز در دست بیند به دولت و مکنت می‌رسد و عزیز قوم گردد.

تعبیر خواب عبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن و پوشیدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد تعبیر جامه و لباس را دارد. اگر پوشیدن عبا جهت عبادت باشد نیکو است و خیر و خوبی تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب خریدن عبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که عبا می‌خرید کاری نیک انجام می‌دهید البته اگر به نیت پوشیدن جهت اقامه نماز باشد.

تعبیر خواب بخشیدن عبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بخشیدن عبا دعوت به نیکی و خیر وصلاح است و گرفتن عبا نشان آن است که دهنده عبا شان و احترام شما را رعایت می‌کند و به بیننده خواب ارج می‌نهد.

تعبیر خواب مخفی شدن زیر عبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید زیر عبا پنهان شده‌اید و عبا به خودتان تعلق ندارد خواب شما می‌گوید کسی از شما حمایت می‌کند و راز شما را نگه می‌دارد ولی اگر عبا به خودتان تعلق داشته باشد واقعیاتی را از دیگران پنهان می‌کنید و کارهایی را اعم از نیک و بد در خفا انجام می‌دهید که دوست ندارید کسی آگاه شود.

تعبیر خواب عبای سوخته و کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • عبای سوخته و سوراخ نشان آن است که نسبت به شما بی حرمتی می‌شود.
  • عبای چرک و کثیف بدنامی و بیماری و رنجوری است.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي