مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب شترمرغ ، تعبیر دیدن شترمرغ در خواب

تاريخ : 18 نوامبر
بازديد : 3139

تعبیر خواب شترمرغ یا تعبیر دیدن شترمرغ در خواب

تعابیری که معبرین کهن برای شترمرغ و دیدن آن در خواب آورده‌اند مربوط به دوران و اعصار خود بوده و به دلیل اینکه کاربرد شترمرغ و محل زندگی این جانوران در عصر حاضر تغییر یافته است بایستی به تعابیر جدید مانند تعابیری که منوچهر مطیعی تهرانی بیان کرده است رجوع کرد.
تعبیر خواب شترمرغ ، تعبیر دیدن شترمرغ در خواب, جدید 1400 -گهر

تعبیر خواب شترمرغ (معبرین کهن)

محمد بن سیرین گوید: شترمرغ در خواب مرد بیابانی بود. اگر شترمرغ ماده بود زن بیابانی بود. اگر بیند شترمرغ ماده گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد. اگر بیند بر شترمرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته‌اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند شترمرغ رابکشت، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند. اگر بیند در خانه شترمرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی حاصل شود. اگردید که بچه شترمرغ داشت، دلیل که فرزند مرد بیابانی او را حاصل شود.
جابر مغربی گوید: اگر دید با شترمرغ بنشست و آن شترمرغ او رامطیع بود و او را در هوا برد و دیگر باره از هوابه زمین آمد، دلیل که با مردی بیابان به سفر رود و بازآید با سود بسیار. اگر به خلاف این بیند بد بود.

تعبیر خواب شترمرغ (تعابیر جدید)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده‌اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهرها زندگی نمی‌کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب‌های ما به شکل حیواناتی ظاهر می‌شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شترمرغ یکی از آن‌ها است که معبران مردی بیابانی دانسته‌اند و بالطبع شترمرغ هم زنی است بیابانی. این عقاید را می‌توانیم این طور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما عجیب جلوه کند در خواب‌های ما به شکل این حیوانات متجلی می‌شود.
لوک اویتنهاو می‌گوید: شتر مرغ: سبک سری‌های شما به دیگران سود می‌رساند
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن شتر مرغ در خواب، علامت آن است که پنهانی به ثروت اندوزی خواهید پرداخت، هم زمان با این کار نسبت به زنان رفتاری حقارت آمیز در پیش می‌گیرند.

تعبیر خواب سوار شدن بر شترمرغ

مطیعی تهرانی: سوار شدن بر شترمرغ مسافرت به نقاط بسیار دور و عجیب است. آوردن شتر مرغ به خانه دعوت یا رسیدن مهمان غریب و بیگانه است.

تعبیر خواب گرفتن شترمرغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که برای گرفتن شتر مرغی می‌دوید یا تمهید می‌کنید یا دام می‌نهید نشان آن است که برای انجام کاری ناگزیر می‌شوید با اشخاصی غریب و نا آشنا و مسلط تر از خودتان که توانا تر نیز هستند برخورد کنید و آشنا شوید و تلاش و تقلای بسیار بکنید.
آنلی بیتون می‌گوید: گرفتن شتر مرغ در خواب، نشانه آن است که با سرمایه خود قادر می‌شوید به سفرهای گوناگون بروید و بر دانش گسترده ای چیره شوید.

تعبیر خواب پر شترمرغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پر شترمرغ سوغات است که از سرزمین‌های دور برای شما می‌رسد و اگر احیاناً شما به کسی سوغات دادید این کار از جانب شما انجام می‌گیرد. زینت کردن پر شترمرغ بر موی سر یا جامه نشان آن است که عادت و اخلاقی دارید نامطلوب که مورد پسند و تأیید دیگران نیست و می‌تواند محل ایراد و ملامت باشد.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي