دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب دشمن ، تعبیر دشمن در خواب

تاريخ : 8 جولای
اگر خواب دشمن دیده اید می توانید در ادامه تعبیر دشمن در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب دشمن یا تعبیر دشمن در خواب

تعبیر خواب دشمن ، تعبیر دشمن در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

دشمن خود را در خواب به صورت شخص معین و مشخصی نشان نمی‌دهد این احساس ما در خواب است که فردی را دشمن خود می‌پندارد و با او به خصومت می‌پردازد. بر خلاف بیداری دیدن دشمن و یا دشمن قدیمی در خواب نشانه دوست و یار است.

تعبیر خواب دشمن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می‌آید و ترسی از او احساس می‌کنید شادی و شعفی است که او به شما می‌بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده‌اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • دشمن: آشتی
  • دشمن بودن با کسی: شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت
برایت مى‌گوید: اگر در خواب با دشمن خود ملاقات کنید، به این معناست که باید مراقب توطئه‌ى دشمنان باشید.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود.
  1. بستگی کارها
  2. غم و اندوه
  3. زیان مالی

تعبیر خواب جنگ با دشمن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.
بیتون مى‌گوید: اگر در خواب دشمن خود را شکست دهید، به این معناست که از خطرى نجات پیدا مى‌کنید.

تعبیر خواب دعوا با دشمن

بیتون مى‌گوید: اگر در خواب ببینید که با دشمنتان دعوا مى‌گیرید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‌کند.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي