تعبیر خواب جادو و جادوگری، تعبیر جادو و جادوگری در خواب

تاريخ : 20 جولای
اگر خواب جادو و جادوگری دیده اید می توانید در ادامه تعبیر جادو و جادوگری در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب جادو و جادوگری یا تعبیر جادو و جادوگری در خواب

تعبیر خواب جادو و جادوگری، تعبیر جادو و جادوگری در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ جادوگر و ساحره در رویا اشاره به ترس‌ها و احساسات دشوار و عاداتی که در روابط خود ما با مادرمان ایجاد کرده‌ایم دارد. چون این احساسات اکنون بخشی از ما هستند، اگر مونث باشیم، به راحتی می‌توانیم نقش جادوگر را در مورد شخص دیگری ایفا کنیم. این تصویر رویا همچنین حسادت، کینه توزی و غیره را نشان می‌دهد.

تعبیر خواب جادو جادوگری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی این گونه است که چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می‌توانید تعبیر آن را بیابید. ما به طور کلی برای جادوگران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. جادوگران چون عمل باطلی را انجام می‌دهند نمی‌توانند چهره ای روحانی و آسمانی داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

تعبیر خواب طلسم و جادو

محمدبن سیرین گوید: جادویی کردن در خواب، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادویی می‌کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته‌اند: جادویی فتنه بود آن کس را که بهر او جادویی کنند.
جابر مغربی گوید: جادویی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
جادویی کردن در خواب بر شش وجه است.
 1. فتنه
 2. فریب
 3. مکروحیله
 4. توطئه و بد خواهی
 5. باطل و دروغ
 6. کاری که در آن اصلی نبود
جادو در خواب فتنه و دروغ است.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • جادو شدن در خواب، بدین معنا است که باید بیشتر مراقب باشید تا مرتکب گناه نشوید.
 • اگر در خواب ببینید شخصى قصد دارد شما را جادو کند اما شما مقاومت مى‌کنید، به این معنا است که عده‌اى به کمک‌هاى فکرى شما احتیاج دارند.

تعبیر خواب جادو کردن دیگران

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید می‌کوشید دیگران را جادو کنید، نشانه آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد.

تعبیر خواب ساحره و جادوگر

لوک اویتنهاو می‌گوید: جادوگر: زندگی نا معلوم، کارو کوششی سخت
برایت مى‌گوید:
 • دیدن جادوگر در خواب، نشانه‌ى آن است که روزهاى خوبى در انتظار شما است.
 • دیدن اعمال جادوگرى در خواب، نشانه‌ى دیدن دوستان قدیمى است.
 • اگر خواب ببینید که با جادوگرى مشغول صحبت هستید، به این معنا است که با اطرافیان رفتار خوبى ندارید.
 • اگر در خواب از دیدن جادوگرى، عصبانى شدید نشانه‌ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‌کند.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي