تعبیر خواب بانک ، خواب بانک دیدن

تعبیر خواب بانک و یا تعبیر دیدن بانک در خواب

دیدن و رفتن به بانک افکار، نگرانی‌ها، تصمیمات و رویدادهایی که با پول و زندگی اقتصادی سر و کار دارند را نمایان می کند. بنابراین این تصویر در رویا بیانگر موارد زیر است:
 • امید برای آینده
 • سرمایه‌های مالی، ذهنی و معنوی
 • احساس امنیت درونی شخص (اگر تصویر رویا نا امن بود، احساس عدم امنیت و ترس‌های درونی شخص)
 • منابع عاطفی از قبیل اعتماد به نفس و اطمینان به سلامت جسمانی
 • تحت فشار بودن از سوی قرض‌ها و شرایط اقتصادی
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

تعبیر خواب بانک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی‌های قدیمی است. بانک در خواب یک عامل طامع تعبیر می‌شود یعنی همان تأویلی که برای صراف و صرافی هست و معبران قدیمی دانسته و نوشته‌اند.

تعبیر خواب مشتری بانک

مطیعی تهرانی: چنان چه خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی پیش می‌آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می‌افتد. شخصی که به هیچ وجه شما او را تأیید نمی‌کنید و نمی‌پسندید اما بالاجبار با او معامله و معاشرت خواهید کرد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خود را دربانک می‌بینید: به شما قول دروغ خواهند داد.
 • کاری با بانک دارید: بطور غیره منتظره پول از دست خواهید داد.

تعبیر خواب کارمند بانک

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تحویلدار بی کار در بانک، علامت آن است که در امور کاری خود با شکست مواجه خواهید شد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • بانکدارهستید: مورد تمسخر قرار می‌گیرید.
 • شما در بانک در کنار یکی از کارمندان بانک هستید: خبرهای بسیار ناخوشایند.
منوچهر مطیعی: اگر خویشتن را در خواب به جای تحویل دار بانک دیدید که پشت گیشه نشسته‌اید خواب شما می‌گوید به چیزی دل بسته و دل خواهید بست که آن چیز متعلق به شما نیست و اگر هم بتوانید مالک شوید مدتی طولانی صاحب آن نخواهید بود. اگر خود را مقابل گیشه دیدید اما جائی بودیدی که تحوی دار دیده نمی‌شد راهی برای پیشرفت (آموختن بیشتر) به روی شما گشوده می‌گردد.

تعبیر خواب پول گذاشتن در بانک

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که مشغول پول گذاشتن در بانک هستید، نشانه‌ی رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از بانکی پول برداشت می‌کنید، نشانه‌ی زیان و ضرر مالی است.

تعبیر خواب دیدن پول و سکه در بانک

آنلی بیتون:
 1. اگر خواب ببینید در بانک سکه طلا موجود نمی‌باشد، دلالت بر آن دارد که به سود و موفقت نخواهد رسید.
 2. اگر خواب ببینید در بانک اسکناس‌ها و سکه‌ها روی هم انبوه شده‌اند، علامت آن است که به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی از احترامی بسیار برخوردار خواهید شد.

تعبیر خواب وام گرفتن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • یک وام بانکی می‌گیرید: ضرر بزرگ مالی در آینده نزدیک
 • از یک بانک پول دریافت می‌کنید: ورشکستگی نزدیک می‌شود.

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه