تعبیر خواب بارداری ، خواب باردار شدن

تعبیر خواب بارداری و یا تعبیر باردار شدن در خواب

تعبیر خواب باردار بودن

ابن سیرین می‌گوید: اگر بيند كه شكم او بزرگ شده بود چون زن باردار، دليل كند كه او را مال و نعمت دنيا حاصل گردد و هر چند كه شكم بزرگ‌تر بيند، مال دنيا بيشتر بود.

تام چت ویندرا گوید: تعبیر بارداری زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی باردار ببیند ویا خواب بیننده زن خود را باردار ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می‌برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد. خواب دیدن باردار به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.

لیلا برایت می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که باردار است، به پول و ثروت فراوانی می‌رسد .

دیدن زن باردار در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زن باردار در خواب مواجه با گناه و بار غم است . اگر در خواب ببینید که همسرتان باردار شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست . اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان باردار شده اید غمی برای شماا می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن بارداری می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب باردار شدن

كرمانى گويد: اگر فرزند نابالغ خود را باردار بيند، دليل كه اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بيننده‌ خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر زنی خواب ببیند باردار است، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید.
  • اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند باردار شده است، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.
  • اگر زنی باردار خواب ببیند که باردار است، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه