مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب امامت کردن ، تعبیر امامت کردن در خواب

تاريخ : 20 مرداد
بازديد : 159

اگر خواب امامت کردن دیده اید می توانید در ادامه تعبیر امامت کردن در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب امامت کردن یا تعبیر امامت کردن در خواب

تعبیر خواب امامت کردن ، تعبیر امامت کردن در خواب, جدید 1400 -گهر
دیدن امامت کردن در خواب دلیل بر فرمانروایی و یا مسند قدرت است.

تعبیر خواب امامت کردن

اگر بیند در پیش قومی امامی کرد و امام نبود، دلیل که در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنانکه مأموم تابع امام باشد. اگر بیند جماعتی انبوه و در نماز بودند و وی را گفتند که ما را امامی کن و پادشاه فرمود به او که امامی کن و او پیشرفت و امامت کرد، دلیل که در آن دیار میر و فرمانروا شود و با ایشان عدل و راستی نماید، به قدر راستی قبله و تمام کردن نماز به رکوع و سجود. اگر بیند از نماز چیزی نقصان کرد، دلیل که بر ایشان جور و ظلم نمایدبه قدر آن چه در نماز نقصان کرده بود.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
  • دیدن امام خیروصلاح بود
  • دیدن امامت کردن برسرقومی مهتر گردد ودیانت او زیاد شود
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند امامی می‌کرد، ولیکن نشسته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بر پهلو نشسته بود و در نماز چیزی خواند، دلیل که زود بمیرد و آن قوم بر وی نماز کنند. اگر امامی را به خواب بیند، دلیل که شرف و منزلت یابد بر قدر و شرف امام. اگر بیند امام ولایتی همی داد یا با امام در خانه رفت یا امام او را چیزی بخشید یا با امام طعام خورد، دلیل که بر قدر آن غم و اندوه بدو رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
امامی کردن در خواب بر شش وجه است.
  1. فرمانروایی
  2. پادشاهی به عدل و انصاف
  3. علم
  4. قصد نمودن به کار خیر
  5. منفعت
  6. ایمنی از دشمن
  • اگر بیند امامی زنان نمود، دلیل که بر گروه ضعیفان والی شود.
  • اگر بیند امامی از آسمان فرود آمد و بر قومی امامت کرد، دلیل رحمت است بر اهل آن زمین.

تعبیر خواب جهاد با امام

جابر مغربی گوید: اگر بیند با امام در جهاد بود. دلیل که با دولت و ولایت با وی شریک بود یا در مسجد یا در دهی یا در شهری.
اسماعیل بن اشعث گوید: هر چیز که در امام در زیادت بیند در ولایت و بزرگی او زیاده شود و هر چه در او نقصان بیند درمال و نعمت او نقصان شود.

تعبیر خواب نماز خواندن بر مرده به عنوان امام

امام صادق: اگر بیند بر مرده نماز کرد از پادشاهی به او فرمانروایی رسد.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي