دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب الکل ، تعبیر الکل در خواب

تاريخ : 11 آگوست

اگر خواب الکل دیده اید می توانید در ادامه تعبیر الکل در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب الکل یا تعبیر الکل در خواب

تعبیر خواب الکل ، تعبیر الکل در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر
دیدن و نوشیدن الکل در خواب نشانه نتیجه نگرفتن از کارهایی است که انجام داده‌اید و به گفته محمد بن سیرین شراب خوردن در خواب نشانه‌ای از وجود مال حرام است

تعبیر خواب نوشیدن الکل ومشروبات الکلی

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می‌نوشد، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • نوشیدن آن با آدم‌های سرخوش: دوره ای خوش خواهید داشت
  • نوشیدن آن با آدم‌های غمگین: خیانت
لیلا برایت می‌گوید: نوشیدن الکل در خواب، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبی به دست نمی‌آورید.

تعبیر خواب بشکه پر از الکل

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک بشکه پر از الکل: موفقیت در کارها

تعبیر خواب شیشه الکل

منوچهر مطیعی تهرانی: شیشه‌هایی که درون آن‌ها مشروبات الکلی می‌ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه

تعبیر خواب شراب به روایت معبرین اسلامی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیر خواب شراب بر سه وجه است:
  1. مال حرام
  2. ازدواج
  3. نعمت.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر در خواب ببینید که شراب می‌نوشید دو حالت دارد.
  • چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است
  • اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.
ابن سیرین می‌گوید:
  • تعبیر خواب شراب، مال حرام می‌باشد.
  • اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای گرفتار فتنه می‌شوی
  • اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب مشروب خوردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شراب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شراب را با آب مخلوط کرده‌ای و می‌خوری، ربا و نزول می‌خوری

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال حرام به دست می‌آوری
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي