تعبیر خواب اسهال یا تعبیر اسهال در خواب

اگر خواب اسهال دیده اید می توانید در ادامه تعبیر اسهال در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب اسهال یا تعبیر اسهال در خواب

تعبیر خواب اسهال یا تعبیر اسهال در خواب


مدفوع مانند غذای هضم شده، بیانگر تجربه‌ای است که در زمان مصرف لذت بخش بوده است اما بعدا لازم است از بدن خارج شود در برخی اوقات نشان دهنده خلاقیت فرد و قادر بودن به رهایی از آنچه نیاز نیست را بیان می‌کند. بنابراین می‌تواند با پول و سخاوت مربوط باشد.

تعبیر خواب اسهال به روایت امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید: 
دیدن اسهال به خواب، چون به جایگاه خود بود، بر چهار وجه بود.
  1. مال حرام
  2. گشایش
  3. نفقه کردن مال بر عیال
  4. زوال غم

تعبیر خواب اسهال

هانس کورت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته‌اید، نشانه‌ی غم و اندوه است.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده، به معنای آن است که در اثر بی‌دقتی دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می‌شود.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما اسهال دارید: یک هدیه پر ارزش دریافت می‌کنید.
معبرین غربی می‌گویند: دیدن خواب اسهال به این معنا است که زندگی شما به نوعی از کنترل خارج می شود. و اگر دیدید شخص دیگری اسهال دارد این نشان دهنده این است که زمان توقف و فکر کردن درباره یک پروژه است.
یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما اسهال دارید بیانگر قسمتی از زندگی تان است که از کنترل خارج شده است. شما دیگر نمی توانید احساسات قوی خود را نگه دارید و نیاز دارید که سریعا از سیستم خود خارجش کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به اندازه کافی یک موقعیت را تحلیل نکرده اید یا اینکه شما نمیخواهید اصلا با مساله کنار بیایید.

تعبیر خواب داروی ضد اسهال

کتاب سرزمین رویاها: داروی ضد اسهال می‌خورید: عاقبت بخیر خواهید شد.

تعبیر خواب اسهال دیگران

کتاب سرزمین رویاها:
  • بچه‌ها اسهال دارند: به یک مهمانی بزرگ دعوت خواهید شد.
  • تمام فامیل همگی اسهال دارند: مشکلات بی خطر
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه