X بستن تبلیغات
دسته بندی : تعبیر خواب

75

۰

تعبیر خواب برکنار شدن ، خواب دیدن برکنار شدن

تعبیر خواب برکنار شدن و یا تعبیر برکنار شدن در خواب محمد بن سیرین برکناری از شغل را در خواب نشانه جدا شدن از همسر بیان کرده است. با تعابیر...

76

۰

تعبیر خواب آرامگاه ، خواب قبر دیدن

تعبیر خواب آرامگاه و یا تعبیر دیدن قبر در خواب دیدن آرامگاه در خواب نشانگر احساسات یا بصیرت فرد در مورد مرگ، ترس‌هایی که هنگام شروع به مواجهه با...

84

۰

تعبیر خواب برج ، خواب برج دیدن

تعبیر خواب برج و یا تعبیر دیدن برج در خواب دیدن برج و ساختمان بلند در خواب بیانگر مقام والا و بزرگ است. البته تعابیر گفته شده برای تماشای...

119

۰

تعبیر خواب برادر ، خواب برادر دیدن

تعبیر خواب برادر و یا تعبیر دیدن برادر در خواب تعبیر خواب دیدن برادر لوک اویتنهاو می‌گوید: برادر: سود و فایده برادری در حال مرگ: آینده ای متلاطم دیدار...

78

۰

تعبیر خواب بخاری ، خواب بخاری دیدن

تعبیر خواب بخاری و یا تعبیر دیدن بخاری در خواب دیدن بخاری در خواب نشانه به وقوع پیوستن وقایع مهم و خوشایند است. البته نوع و نحوه دیدن بخاری...

97

۰

تعبیر خواب بچه ، خواب بچه دیدن

تعبیر خواب بچه و یا تعبیر دیدن بچه در خواب بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یا بچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌...

73

۰

تعبیر خواب بانک ، خواب بانک دیدن

تعبیر خواب بانک و یا تعبیر دیدن بانک در خواب دیدن و رفتن به بانک افکار، نگرانی‌ها، تصمیمات و رویدادهایی که با پول و زندگی اقتصادی سر و کار...

61

۰

تعبیر خواب باغ وحش ، خواب باغ وحش دیدن

تعبیر خواب باغ وحش و یا تعبیر دیدن باغ وحش در خواب غرایز و سائقه‌های طبیعی، از قبیل میل به مراقبت و توجه والدی؛ زندگی اجتماعی همگی اشاره به...

200

۰

تعبیر خواب باغچه ، خواب باغچه دیدن

تعبیر خواب باغچه و یا تعبیر دیدن باغچه در خواب باغ و باغچه در رویا نشانه‌ای از افکار درونی و تخیل فرد بیننده خواب است. روان، روح یا ویژگی‌های شخصیتی و...

58

۰

تعبیر خواب باغ انگور ، خواب باغ انگور دیدن

تعبیر خواب باغ انگور و یا تعبیر دیدن باغ انگور در خواب آنلی بیتون می‌گوید: دیدن انگور در خواب، علامت آن است که از کار سختی فرار می‌کنید. دیدن...

78

۰

تعبیر خواب ورق بازی ، خواب پاسور دیدن

تعبیر خواب ورق بازی و یا تعبیر دیدن پاسور در خواب یدن پاسور در خواب نشانه رسیدن سریع به خواسته‌های فرد بیننده خواب است. تعبیر خواب بازی ورق (پاسور)...

47

۰

تعبیر خواب آرد ، خواب آرد دیدن

تعبیر خواب آرد و یا تعبیر دیدن آرد در خواب دیدن آرد در خواب از دیدگاه تعبیرگران اسلامی دارای تعبیر و نشانه‌های خوبی است بدین صورت که احتمال می‌رود...

69

۰

تعبیر خواب آزاد شدن ، خواب آزاد شدن از زندان

تعبیر خواب آزاد شدن و یا تعبیر دیدن آزاد شدن در خواب دیدن آزاد شدن در خواب به معنای رهایی از الگوهای اخلاقی یا مفاهیمی که برای خودمان ساخته‌ایم....

45

۰

تعبیر خواب آسمان ، خواب آسمان دیدن

تعبیر خواب آسمان و یا تعبیر دیدن آسمان در خواب در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که دیدن آسمان در خواب نمادی از ذهن، توان بالقوه رویابین است. رویاهایی...

94

۰

تعبیر خواب بازار ، خواب بازار رفتن

تعبیر خواب بازار و یا تعبیر بازار رفتن در خواب بازار در رویا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا نشان دهنده واقعیت زندگی روزمره، بده بستان‌هایی که به طور کلی در...

65

۰

تعبیر خواب بارداری ، خواب باردار شدن

تعبیر خواب بارداری و یا تعبیر باردار شدن در خواب تعبیر خواب باردار بودن ابن سیرین می‌گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن باردار، دلیل کند...

221

۰

تعبیر خواب بادمجان ، خواب بادنجان دیدن

تعبیر خواب ادمجان و یا تعبیر دیدن بادنجان در خواب تعبیر خواب بادمجان محمد بن سیرین گوید: بادمجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بی وقت و...

55

۰

تعبیر خواب بادبزن ، خواب باد بزن دیدن

تعبیر خواب بادبزن و یا تعبیر دیدن باد بزن در خواب تعبیر خواب بادبزن آنلی بیتون می‌گوید: دیدن بادبزن در خواب، علامت آن است که در آینده نزدیک خبرهایی خوب...

69

۰

تعبیر خواب بادبادک ، خواب بادبادک دیدن

تعبیر خواب بادبادک و یا تعبیر دیدن بادبادک در خواب بادبادک به آسمان فرستادن نشانه بدست آوردن مال از راه نادرست می‌باشد. تعبیر خواب بادبادک هوا کردن آنلی بیتون می‌گوید:...

197

۰

تعبیر خواب باتلاق ، خواب افتادن در باتلاق

تعبیر خواب باتلاق و یا تعبیر افتادن در باتلاق در خواب دیدن گیر افتادن در باتلاق در رویا بیانگر ضرر و زیان برای فرد بیننده خواب است. تعبیر خواب...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي