دسته بندی : تعبیر خواب

1

۰

تعبیر خواب ثروت ، خواب ثروت دیدن

تعبیر خواب ثروت و یا تعبیر دیدن ثروت در خواب ۱ـ اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، علامت آن است که مدتی با...

2

۰

تعبیر خواب تفنگ ، خواب تفنگ دیدن

تعبیر خواب تفنگ و یا تعبیر دیدن تفنگ در خواب چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید که صدیق و راستگو...

3

۰

تعبیر خواب تشنگی ، خواب تشنگی دیدن

تعبیر خواب تشنگی و یا تعبیر دیدن خواب تشنگی احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. ممکن است شب بد غذائی کرده و...

6

۰

تعبیر خواب تیر ، خواب تیر دیدن

تعبیر خواب تیر و یا تعبیر دیدن خواب تیر خوردن تیر مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار...

2

۰

تعبیر خواب تنور ، خواب تنور دیدن

تعبیر خواب تنور و یا تعبیر دیدن خواب تنور دیدن تنور در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیرشده تامین می گردد. چنانچه در خواب دیدید...

2

۰

تعبیر خواب تن ، خواب تن دیدن

تعبیر خواب تن و یا تعبیر دیدن خواب تن و بدن محمدبن سیرین گودید: تن در خواب دیدن، دلیل بر غم و اندوه است و معیشت مردم و هر...

4

۰

تعبیر خواب تلفن ، خواب تلفن دیدن

تعبیر خواب تلفن و یا تعبیر دیدن خواب تلفن کردن تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید....

3

۰

تعبیر خواب تپه ، خواب تپه دیدن

تعبیر خواب تپه و یا تعبیر دیدن خواب تپه بالا رفتن تپه اتکا است بر دیگری. چنانچه در خواب ببینید که بر تپه ای بلند ایستاده یا نشسته اید...

3

۰

تعبیر خواب تگرگ ، خواب تگرگ دیدن

تعبیر خواب تگرگ و یا تعبیر دیدن تگرگ در خواب تگرگ در خواب هم می تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبیعت. در بیداری اگر...

2

۰

تعبیر خواب ترس ، خواب ترس دیدن

تعبیر خواب ترس و یا تعبیر دیدن خواب ترسیدن ترس در خواب های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خوابترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری...

3

۰

تعبیر خواب تیر ، خواب تیر دیدن

تعبیر خواب تیر و یا تعبیر دیدن خواب تیر خوردن تیر مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار...

4

۰

تعبیر خواب تپه ، خواب تپه دیدن

تعبیر خواب تپه و یا تعبیر دیدن خواب تپه تپه اتکا است بر دیگری. چنانچه در خواب ببینید که بر تپه ای بلند ایستاده یا نشسته اید به شخصی...

4

۰

تعبیر خواب تازیانه ، خواب تازیانه دیدن

تعبیر خواب تازیانه و یا تعبیر دیدن خواب تازیانه خوردن تازیانه در گذشته یک وسیله جنگی و تدافعی بوده و هر جنگجوی سوارکاری یک تازیانه داشت که به سبک...

4

۰

تعبیر خواب تاس ، خواب تاس دیدن

تعبیر خواب تاس و یا تعبیر دیدن تاس در خواب محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می کرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار...

3

۰

تعبیر خواب تار ، خواب تار دیدن

تعبیر خواب تار و یا تعبیر دیدن تار در خواب تار یکی از آلات موسیقی است و دیدنش درخواب حکم دیگر آلات طرب را دارد. در بیداری تار وسیله...

3

۰

تعبیر خواب تاریکی ، خواب تاریکی دیدن

تعبیر خواب تاریکی و یا تعبیر دیدن تاریکی در خواب محمدبن سیرین گوید: تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو...

9

۰

تعبیر خواب تب ، خواب تب دیدن

تعبیر خواب تب و یا تعبیر دیدن خواب تب کردن در خواب های ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی...

556

۰

تعبیر خواب تاب ، خواب تاب دیدن

تعبیر خواب تاب و یا تاب خوردن تاب، بی اعتباری و تزلزل در رای و اراده و بی اعتمادی به کار یا وضع اجتماعی است. اگر بگویید _ مراتاب...

483

۰

تعبیر خواب تابوت ، خواب تابوت دیدن

تعبیر خواب تابوت و یا بلند کردن تابوت جنازه اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و...

124

۰

تعبیر خواب تابه ، خواب ماهیتابه

تعبیر خواب تابه و یا همان ماهی تابه طبق اصطلاح عامیانه را در ادامه می خوانید تابه که ما امروز به آن ماهی تابه می گوییم ظرفی است که...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي