دسته بندی : تعبیر خواب

404

۰

تعبیر خواب تاب ، خواب تاب دیدن

تعبیر خواب تاب و یا تاب خوردن تاب، بی اعتباری و تزلزل در رای و اراده و بی اعتمادی به کار یا وضع اجتماعی است. اگر بگویید _ مراتاب...

297

۰

تعبیر خواب تابوت ، خواب تابوت دیدن

تعبیر خواب تابوت و یا بلند کردن تابوت جنازه اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و...

93

۰

تعبیر خواب تابه ، خواب ماهیتابه

تعبیر خواب تابه و یا همان ماهی تابه طبق اصطلاح عامیانه را در ادامه می خوانید تابه که ما امروز به آن ماهی تابه می گوییم ظرفی است که...

59

۰

تعبیر خواب تابستان ، خواب تابستان دیدن

تعبیر خواب تابستان را می توانید از نظر علمی در ادامه بخوانید تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده باشند در...

171

۰

تعبیر خواب پینه دوز

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پینه دوز در خواب های ما به دو نوع ممکن است دیده شود. اول پینه دوز حشره ای است از قاب بالان...

142

۰

تعبیر خواب پیمانه

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین پیمانه در خواب، نظام کار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پیمانه راست است. . تعبیر خواب به روایت منوچهر...

301

۰

تعبیر خواب پیغمبران ، تعبیر خواب پیامبران

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال اگر دید که او پیغمبری شد از جمله پیغمبران و خلق را به خدا می خواند و راه توحید همی نمود، دلیل که...

236

۰

تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است. اول: جاه و قدر. دوم: عز و بزرگی. سوم: فرزند توانگر. چهارم: معیشت محمود....

117

۰

تعبیر خواب پیش بند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پیش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می...

167

۰

تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های ما به صورت پیراهن و پیراهنی...

163

۰

تعبیر خواب پیر ، پیر شدن

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که...

98

۰

تعبیر خواب پیپ

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم. تمام وسایل تدخین تعابیری مشابه دارند مگر...

117

۰

تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن...

109

۰

تعبیر خواب پیاله

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق پیاله در خواب بر دو وجه است. اول: کنیزک. دوم: خادم. . تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین پیاله در خواب...

208

۰

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها. تعبیر خواب...

265

۰

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم...

1326

۰

تعبیر خواب پوست

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر پوست مردم سترد مال و برکت است. اگر کسی پوست تن خود را برخاسته دید، دلیل که سر و راز وی...

334

۰

تعبیر خواب پوتین

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طولانی به پا می کنیم. معبران کهن در مورد انواع...

104

۰

تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است. اول: زن، دوم: دختر، سوم: کنیزک، چهارم: خادم، پنجم: پیرزنی که در خانه است....

147

۰

تعبیر خواب پنکه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر فصل، مزاحمت است. چنانچه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي