دسته بندی : تعبیر خواب
TABIR

112

۰

تعبیر خواب پینه دوز

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پینه دوز در خواب های ما به دو نوع ممکن است دیده شود. اول پینه دوز حشره ای است از قاب بالان...

TABIR

90

۰

تعبیر خواب پیمانه

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین پیمانه در خواب، نظام کار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پیمانه راست است. . تعبیر خواب به روایت منوچهر...

TABIR

187

۰

تعبیر خواب پیغمبران ، تعبیر خواب پیامبران

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال اگر دید که او پیغمبری شد از جمله پیغمبران و خلق را به خدا می خواند و راه توحید همی نمود، دلیل که...

TABIR

134

۰

تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است. اول: جاه و قدر. دوم: عز و بزرگی. سوم: فرزند توانگر. چهارم: معیشت محمود....

TABIR

78

۰

تعبیر خواب پیش بند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پیش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می...

TABIR

74

۰

تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های ما به صورت پیراهن و پیراهنی...

TABIR

100

۰

تعبیر خواب پیر ، پیر شدن

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که...

TABIR

65

۰

تعبیر خواب پیپ

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم. تمام وسایل تدخین تعابیری مشابه دارند مگر...

TABIR

82

۰

تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن...

TABIR

73

۰

تعبیر خواب پیاله

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق پیاله در خواب بر دو وجه است. اول: کنیزک. دوم: خادم. . تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین پیاله در خواب...

TABIR

114

۰

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها. تعبیر خواب...

TABIR

111

۰

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم...

TABIR

688

۰

تعبیر خواب پوست

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر پوست مردم سترد مال و برکت است. اگر کسی پوست تن خود را برخاسته دید، دلیل که سر و راز وی...

TABIR

180

۰

تعبیر خواب پوتین

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طولانی به پا می کنیم. معبران کهن در مورد انواع...

TABIR

65

۰

تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است. اول: زن، دوم: دختر، سوم: کنیزک، چهارم: خادم، پنجم: پیرزنی که در خانه است....

TABIR

98

۰

تعبیر خواب پنکه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر فصل، مزاحمت است. چنانچه...

TABIR

68

۰

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین پنیر به خواب، اگر خشک باشد، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر، مال بسیار است، که...

TABIR

62

۰

تعبیر خواب پنجه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است. اگر در خواب ببینید که...

TABIR

99

۰

تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است. اول: حلال. دوم: منفعت. سوم: سر بودن. . تعبیر خواب به روایت محمد بن...

TABIR

75

۰

تعبیر خواب پلک

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است. چنانچه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي