X بستن تبلیغات
مطالب پيشنهادي

کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

دسته بندي : اخبار,حوادث
تاريخ : ۵ آبان
بازديد : 1800

حسین حسین زاده با اشاره به دستگیری باند بزرگ قاچاقچیان شرق کشور در منطقه سگزی اصفهان در بامداد امروز یکشنبه اظهار داشت: بیش از ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر هرویین و تریاک از این قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این اشرار مسلح بوده و به طرف ماموران نیروی انتظامی استان تیر اندازی کردند، افزود: ماموران نیروی انتظامی نیز این اقدام اشرار را بی‌جواب نگذاشتند و در این تیراندازی‌ها یکی از اشرار به هلاکت رسید.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به توقیف خودروهای این قاچاقچیان اظهار داشت: انواع خودروهای سبک و سنگین از این اشرار توقیف شده است.

وی ادامه داد: تمام اعضای این باند دستگیر و تحویل مراجع قضایی خواهند شد.

 

maxima mavad mokhader کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%DA%A9%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AC%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20(2) کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%DA%A9%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AC%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20(3) کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%DA%A9%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AC%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20(4) کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%2520%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2581%2520%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25203 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%2520%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2581%2520%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%2520%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2581%2520%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25202 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25A8%25D9%2587%2520%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25AA%2520%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25A8%25D9%2587%2520%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25AA%2520%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25203 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25A8%25D9%2587%2520%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25AA%2520%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25202 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%2520%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%2520%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%2520%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%2520%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2581%2520%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%2520%25D8%25AF%25D9%2588%2520%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%DA%A9%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AC%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20(5) کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

بخوانید :   قهرمان بوکس دختر ماساژور را با مشت کشت!
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي