X بستن تبليغات
مطالب پيشنهادي

کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

دسته بندي : اخبار,حوادث
تاريخ : ۵ آبان
بازديد : 1368

حسین حسین زاده با اشاره به دستگیری باند بزرگ قاچاقچیان شرق کشور در منطقه سگزی اصفهان در بامداد امروز یکشنبه اظهار داشت: بیش از ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر هرویین و تریاک از این قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این اشرار مسلح بوده و به طرف ماموران نیروی انتظامی استان تیر اندازی کردند، افزود: ماموران نیروی انتظامی نیز این اقدام اشرار را بی‌جواب نگذاشتند و در این تیراندازی‌ها یکی از اشرار به هلاکت رسید.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به توقیف خودروهای این قاچاقچیان اظهار داشت: انواع خودروهای سبک و سنگین از این اشرار توقیف شده است.

وی ادامه داد: تمام اعضای این باند دستگیر و تحویل مراجع قضایی خواهند شد.

 

maxima mavad mokhader کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%DA%A9%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AC%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20(2) کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%DA%A9%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AC%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20(3) کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%DA%A9%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AC%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20(4) کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%2520%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2581%2520%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25203 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%2520%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2581%2520%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%2520%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2581%2520%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25202 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25A8%25D9%2587%2520%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25AA%2520%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25A8%25D9%2587%2520%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25AA%2520%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25203 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25A8%25D9%2587%2520%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25AA%2520%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25202 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%2520%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%2520%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%2520%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%2520%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2581%2520%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%2520%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%2520%25D8%25AF%25D9%2588%2520%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2582%25D8%25A7%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586 کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

%DA%A9%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AC%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20(5) کشف ماکسیمای پر از مواد مخدر در اصفهان / عکس

(کل ۵۶۶ , ۱ آمار امروز)
مطلب پیشنهادی :   عکس های شب قدر و مراسم احیا شب بیست و یکم در مصلی امام
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي